Ekspertyzy budowlane

dival

EKSPERTYZY BUDOWLANE
I OCENY STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Ekspertyza jest to dogłębne sprawdzenie zjawiska, które zaczęło pojawiać się na konstrukcji, czy obiekcie. Ekspertyza może zostać zlecona po wykonaniu oceny stanu technicznego, jeśli podczas oceny wyjdzie coś odbiegającego od przyjętej normy lub gdy zarządzający obiektem stwierdzi nieprawidłowości. W trakcie ekspertyzy wykonuje się szereg dodatkowych badań – geodezje, geologie, dodatkowe badania elementów konstrukcyjnych, badania stali, badania betonu.

Ocena stanu technicznego wynika z ustawy prawo budowlane. Wyróżniamy roczną ocenę stanu technicznego i pięcioletnią – o szerszym zakresie. Jest to ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznej, która poparta jest badaniami empirycznymi, wyliczeniami wytrzymałości budowli i jej poszczególnych elementów. Ocena stanu technicznego konstrukcji hydrotechnicznych wystawiana jest na podstawie oględzin oraz dostępnej dokumentacji projektowej.

Ekspertyzy budowli hydrotechnicznych śródlądowych

Ekspertyzy budowli hydrotechnicznych morskich

Oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznych śródlądowych

Oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznych morskich

Dedykowane prace podwodne po uzgodnieniu z klientem

Inwentaryzacje prac podwodnych

Aktualności